Színvonalas jogi szolgáltatást elérhető áron

Szakterületek

Ingatlanjog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja valamennyi, ingatlannal kapcsolatos szerződés, így különösen adásvételi-, ajándékozási-, csere-, helyiségbérleti-, haszonbérleti-, jelzálog-, ingatlanközvetítői-, ingatlanüzemeltetési szerződések; vételi-, szolgalmi, haszonélvezeti stb. jogot alapító szerződések, továbbá valamennyi kapcsolódó nyilatkozat, így különösen szándék-, vételi-, törlő-, bejegyzést engedő nyilatkozatok készítését. Ügyvédi Irodánk vállalja társasház alapítását, így társasházi alapító okirat készítését, módosítását, jogi képviselet ellátását építésügyi hatóságok és más hatóságok előtt. Véleményezzük a vonatkozó ingatlajogi ügyleteket és jogi tanácsot nyújtunk ingatlanjogi ügyletekkel kapcsolatban és vállaljuk ingatlanjogi ügyletek teljes körű lebonyolítását és ügyintézését. Vállaljuk továbbá földhivatali beadványok készítését, birtokvédelmi ügyek, birtokviták, valamint telekalakítás intézését és közös tulajdon megszüntetését is.

Szerződések készítése (Polgári és kereskedelmi jog)
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja valamennyi tipikus és atipikus, nevesített és speciális polgári és kereskedelmi jogi szerződés és megállapodás elkészítését, így különösen ingó adásvételi-, ajándékozási-, letéti-, szállítási-, szállítmányozási-, fuvarozási-, bizományi-, megbízási-, vállalkozási-, alvállalkozói-, generálkivitelezői-, szerelési-, tervezési-, forgalmazói-, zálog-, engedményezési- és tanácsadói szerződés elkészítését. Vállaljuk továbbá mezőgazdasági termékértékesítési-, szoftverfejlesztési- és egyéb IT-, székhelyszolgáltatási-, franchise-, könyvelési- és menedzsment szerződések, továbbá együttműködési-, egyezségi és egyéb megállapodások, általános szerződési feltételek elkészítését is. Egy szerződés elkészítése vagy véleményezése során legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a szerződés a szerződő felek valódi szerződéses akaratát tartalmazza. Annak érdekében, hogy a szerződésből eredő jogviták esélyét csökkentsük, a szerződésben a lehető legpontosabban, minden lényeges részletre kiterjedően szabályozzuk a szerződő felek által létrehozni kívánt jogviszonyt.

Jogi képviselet polgári peres, nemperes és szabálysértési eljárásokban, követelésbehajtás
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda a peres és nemperes eljárásokban is Ügyfelei érdekeit tartja szem előtt. Ezért a gyakran rendkívül elhúzódó peres eljárás megindítása előtt egyeztetéseken kíséreljük meg a jogvita békés és Ügyfélünk szempontjából megnyugtató módon történő, peren kívüli lezárását. Ennek eredménytelensége esetén vállaljuk fizetési felszólító levelek és egyéb nyilatkozatok elkészítését, a peres eljárás megindítását, a szükséges keresetlevelek és egyéb beadványok elkészítését. Ha ügyfelünk az alperesi pozícióban van, az ügy alapos áttanulmányozása után elkészítjük a szükséges ellenkérelmet, viszontkeresetet és egyéb beadványokat. Ügyvédi Irodánk követelések, kintlevőségek jogi úton történő behajtásával is foglalkozik, továbbá vállaljuk fizetési meghagyások, végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások megindítását és vitelét is. Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd jogosult eljárni valamennyi bírósági eljárásban Magyarország valamennyi bírósága előtt. Ügyvédi Irodánk különösen a polgári peres eljárásban aktív, különösen szerződésszegési-, kártérítési-, biztosítási-, szabálysértési és személyhez fűződő jogok védelme iránt indított perekben látjuk el ügyfeleink teljes körű jogi képviseletét.

Gazdasági-, társasági jog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja valamennyi cégforma (betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, nyilvános és zártkörű részvénytársaság), valamit egyéni vállalkozás alapítását. Elkészítjük a gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését, alapító okiratát vagy alapszabályát) és ezek módosításait, valamint valamennyi kapcsolódó cégjogi nyilatkozatot, így például taggyűlési, közgyűlési határozatokat, elfogadó nyilatkozatokat, aláírás mintákat, jegyzőkönyveket, meghívókat, tagjegyzékeket. Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd jogosult eljárni a cégbíróság előtti elektronikus cégeljárás során, valamint gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztést és ügyintézést is vállal. Ügyvédi Irodánk továbbá vállalja üzletrész adásvételi- és részvényátruházási szerződések készítését, hatósági engedélyezési eljárások vitelét, jogi átvilágítások lebonyolítását, due diligence riportok készítését és gazdasági társaságok működésével kapcsolatos általános jogi tanácsadást.

Munkajog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja valamennyi, a munkaviszony és más munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos okiratszerkesztést és jogi tanácsadást mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. Készítünk általános és vezetői munkaszerződéseket, rendes és rendkívüli felmondásokat, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodásokat, megbízási-, tanulmányi- és kollektív szerződéseket, titoktartási megállapodásokat, munkabiztonsági előírásokat, munkaszabályzatokat és szervezeti és működési szabályzatokat. Továbbá vállaljuk ügyfeleink munkaügyi perekben való teljes körű jogi képviseletét és teljes körű jogi tanácsadást nyújtunk közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonnyal, továbbá munkaerő-gazdálkodással kapcsolatban is.

Családi- és öröklési jog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja házassági vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések, a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések, tartási- és életjáradéki szerződések, végrendeletek és öröklési szerződések elkészítését. Vállaljuk házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezését, rokon- és gyermektartással összefüggő jogi képviselet bíróságon és gyámhivatalban történő ellátását. Ügyvédi Irodánk jogi képviseletet lát el házassági bontóperekben és egyéb családjogi perekben, továbbá hagyatéki eljárásban és öröklési jogvitákban is, valamint teljes körű általános jogi tanácsadást folytatunk család- és öröklési jogi kérdésekben.

Pénzügyi- és adójog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja kölcsön-, tagi kölcsön-, pénzügyi és operatív lízing-, bankgarancia szerződések, tartozásátvállaló, tartozáselismerő nyilatkozatok, fizetési könnyítés iránti, valamint részletfizetési kérelmek elkészítését. Vállaljuk továbbá értékpapír–keletkeztetés, részvényjegyzés teljes körű lebonyolítását, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt folyó valamennyi eljárással kapcsolatban teljes körű ügyvédi képviselet ellátását.

Szellemi tulajdon joga (szabadalmi- és védjegyjog)
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja szabadalmak és védjegyek bejelentését, ill. a kapcsolódó ügyintézés elvégzését, mind a hazai Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mind az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala előtt.

Közigazgatási jog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja közigazgatási hatósági határozatokkal szemben bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtását és közigazgatási perben való jogi képviselet ellátását, közigazgatási hatósági eljárásban való képviseletet és közigazgatási hatósági ügyekben való jogi tanácsadást.

Társadalmi szervezetek joga
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja társadalmi szervezetek, így alapítványok, egyesületek alapítását, az alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítését, okiratok szerkesztését, közgyűlések levezetését.

Fogyasztóvédelmi jog
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda vállalja fogyasztóvédelmi ügyekkel kapcsolatos, fogyasztóvédelmi hatóságok előtti jogi képviselet ellátását.