Vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny

Oblasti pôsobenia

Právo nehnuteľností
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA pripravuje všetky druhy zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, napr. zmluvy o predaji a kúpe, darovaní, výmene, nájme a prenájme, hypotekárne, sprostredkovateľské a správcovské zmluvy. Taktiež zmluvy o zriadení predkupného práva, práva prechodu, užívacieho práva atp. Taktiež pripravujeme všetky druhy súvisiacich vyhlásení a oznámení., napr. list o zámere, vyhlásenie o kúpe, o upustení atp. Poskytujeme plný rozsah právneho poradenstva v oblasti spoločenstiev vlastníkov bytov, napr. príprava zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov, jej úpravy a taktiež zastupovanie spoločenstva pred stavebnými a inými orgánmi. Poskytujeme právne poradenstvo pre akýkoľvek developerský projekt a pre používanie akýchkoľvek pozemkov, vyjadrujeme sa k zmluvám a vykonávame všetku administratívnu prácu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s právnymi službami. Pripravujeme právne dokumenty pre kataster nehnuteľností a taktiež sa zaoberáme vlastníctvom nehnuteľností, ochranou vlastníctva, spormi a riešením nárokov na vlastnícke práva, zrušením spoločného vlastníctva nehnuteľností a vytváraním nehnuteľností.

Príprava zmlúv (Občianske a obchodné právo)
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA pripravuje všetky druhy typických i atypických, špecifikovaných i špecifických zmlúv a dohôd v oblasti občianskeho a obchodného práva, napr. kúpnopredajné zmluvy pre hnuteľný majetok, darovanie, kauciu, forwarding, zásobovanie, prepravu, taktiež mandátne zmluvy, zmluvy o profesionálne služby, dodávateľské, subdodávateľské, licenčné a montážne zmluvy, zmluvy o postúpení práv, konsignačné, distribučné, záložné a poradenské zmluvy. Okrem toho pripravujeme zmluvy pre predaj poľnohospodárskych produktov, rozvoj informačných technológií a iné zmluvy z oblasti IT, zmluvy o sídlení spoločnosti, franchisingové, účtovné zmluvy a zmluvy o riadení ako aj dohody o vyrovnaní, spolupráci a všeobecné obchodné podmienky. Pri pripravovaní alebo vyjadrovaní sa k zmluvám či dohodám je našou najdôležitejšou úlohou zahrnúť do zmluvy skutočnú vôľu zmluvných strán. To musí byť vykonané tak, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť právnych sporov plynúcich zo zmluvy, a preto sa snažíme regulovať všetky dôležité detaily právneho vzťahu presne a správne.

Právne zastúpenie pri súdnych a mimosúdnych sporoch, na priestupkových konaniach, vymáhanie dlhov
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA sa pokúša vyhnúť zvyčajne dlho trvajúcim súdnym konaniam tak, že sa snaží vyriešiť právne problémy mimosúdnou cestou. Ak však nie je možné dosiahnuť zmier, pripravujeme upomienky a iné oznámenia, podávame návrh na začatie súdneho konania a podávame potrebné žaloby a iné podania. Ak je žalovanou stranou náš klient, po podrobnom preskúmaní prípadu pripravujeme protinárok a iné podania. Okrem toho sa zaoberáme vymáhaním dlhov, vypracovávame finančné nároky, spravujeme platobné príkazy, vedieme likvidačné a bankrotové konania a dobrovoľné rozpustenie. Dr. Nagy je oprávnený zastupovať klientov v súdnom či mimosúdnom konaní pred ktorýmkoľvek súdom v Maďarsku. Najčastejšie sa zaoberáme občianskymi súdnymi konaniami, napr. zastupujeme klienta v právnych sporoch pri porušení zmluvy, žiadosti o odškodné, pri poistných sporoch, taktiež pri priestupkových konaniach a pri súdnych sporoch na ochranu prirodzených práv.

Právo spoločností
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA vykonáva registráciu všetkých druhov obchodných spoločností existujúcich v maďarskom práve, napr. komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné a súkromné akciové spoločnosti ako aj súkromné podniky. Pripravujeme stanovy spoločnosti, zakladateľské listiny a ich úpravy, vypracovávame všetky potrebné uznesenia, napr. uznesenia o členoch, zo zasadaní a plenárnych schôdzí, akceptačné listy, vykonávame registráciu podpisových vzorov, zápisy zo schôdzí, pozvánky na schôdze, zoznamy členov atp. Dr. Nagy je oprávnený pristupovať do on-line obchodného registra na firemných súdoch a taktiež vypracovávať akékoľvek dokumenty týkajúce sa transformácie spoločnosti. Naša advokátska kancelária vypracováva dohody o predaji alebo kúpe podielov a akcií, správy o hĺbkovej kontrole, preverovanie firiem, zastupuje klientov pri licenčných konaniach pred úradmi a ponúka klientom všeobecné poradenstvo v oblasti obchodných spoločností.

Pracovné právo
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA poskytuje právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnancov ako aj zamestnávateľov. Pripravujeme dokumenty najmä v súvislosti so začatím alebo ukončením akýchkoľvek pracovných alebo s prácou súvisiacich vzťahov, napr. pripravujeme všeobecné pracovné zmluvy a pracovné zmluvy pre výkonných pracovníkov, riadne a mimoriadne výpovede a ukončenie pracovného pomeru dohodou. Taktiež pripravujeme mandátne, študijné a kolektívne zmluvy, dohody o zachovaní mlčanlivosti, zásady bezpečnosti práce, pracovné a interné predpisy a pravidlá. Okrem toho zastupujeme klientov na pracovných súdoch, poskytujeme právne poradenstvo pre štátnych zamestnancov a riešime problémy v súvislosti s riadením ľudských zdrojov.

Rodinné a dedičské právo
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA pripravuje predmanželské zmluvy, dohody o vysporiadaní spoločného majetku, dohody týkajúce sa ostatných otázok v súvislosti s ukončením manželstva, dohody o vyživovacej povinnosti, zmluvy o dôchodkovom zabezpečení, závety a dedičské zmluvy. Riešime otázky spojené s manželskými a partnerskými spoločenstvami ako aj vyživovaciu povinnosť voči deťom a príbuzným pred súdmi alebo úradmi. Zastupujeme našich klientov pri rozvodoch a iných súdnych konaniach v oblasti rodinného práva, taktiež aj pri dedičských konaniach a rokovaniach o dedičstve. Poskytujeme všeobecné poradenstvo v oblastiach rodinného a dedičského práva.

Finančné a daňové právo
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA pripravuje zmluvy o pôžičkách, o operatívnom alebo finančnom lízingu, o bankových zárukách, ako aj dohody o uznaní alebo prefinancovaní dlhov, žiadosti o platbu, platbu príspevkov a žiadosti o platbu v splátkach. Taktiež vedieme postup vytvárania cenných papierov, upisovania akcií a vykonávame právne zastúpenie pri konaniach pred štátnym daňovým orgánom.

Právo duševného vlastníctva (patentové, známkové právo)
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA vykonáva registráciu patentov a ochranných známok na maďarskom Úrade priemyselného vlastníctva, ako aj na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu Európskej Únie.

Správne právo
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA pripravuje odvolania na súdne preskúmanie rozhodnutia úradov, zastupuje klientov pri správnych žalobách a poskytuje všeobecné poradenstvo v oblasti správneho práva.

Právo neziskových organizácií
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA vykonáva proces zakladania neziskových organizácií, čiže nadácií alebo združení. Pripravujeme zakladateľské listiny, interné predpisy, pravidlá a predsedáme valnému zhromaždeniu.

Ochrana práv spotrebiteľov
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA zastupuje klientov pred orgánmi na ochranu spotrebiteľov v súvislosti s konaním na ochranu spotrebiteľa.